ការជួញដូរ​មនុស្ស ជា​អំពើ​ឃោរឃៅ អមនុស្សធម៌ និង​ជា​អំពើ​បាប​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដែល​ជនល្មើស​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅលើ​ជនរងគ្រោះ​ – CEN