ចិន​ប្រដូច​សកម្មភាព​តវ៉ា​របស់​បាតុករ​ហុងកុង​ទៅនឹង​សកម្មភាព​ភេរវកម្ម​ – CEN