ក្រសួង​បរិស្ថាន​ពង្រឹង​ការអនុវត្ត​ច្បាប់ និង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ល្អ​ជាមួយ​ដៃគូ​ពាក់ព័ន្ធ​លើ​ការគ្រប់គ្រង​ធនធានធម្មជាតិ​នៅក្នុង​ខេត្ត​មួយចំនួន​ – CEN