ត្រាំ ជំរុញឲ្យ ស៊ី ជីនពីង ជួបក្រុ​មបា​តុក​រនៅហុ​ងកុ​ង – CEN