អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា​ កែសម្រួ​លប​ញ្ជីថ្លៃល​ក់អ​គ្គិសនី តាមពេល​វេ​លា និងអានុ​ភា​ព សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ធុន​ដុំ​ និង​ធុនធំ – CEN