ធនាគា​រ ADB ផ្តល់ថវិកាអាហា​រូបក​រណ៍ ជូនសិស្ស​ពូ​កែ នៃវិទ្យាល័យហ៊ុ​ន​សែន​វាល​រេញ – CEN