គ្រូពេទ្យ ត្រូវ​បន្ត​លើកកម្ពស់​ក្រមសីលធម៌ គុណធម៌ និង​យកចិត្តទុកដាក់ ព្យាបាល​ជំងឺ ដោយ​មិន​មាន​ការរើសអើង​ – CEN