មេឧក្រិដ្ឋជនព្រៃឈើ គង់ ក្រឹង ពាក់ខ្នោះដៃបញ្ជូនឡើងតុលាការ – CEN