ជនល្មើសជនជាតិចិន ដែលត្រូវ​បាន​​ចា​ប់ខ្លួន និងបញ្ជូនចេ​ញពី​​កម្ពុជា ដើម្បីយកទៅកាត់ទៅនៅប្រទេសចិន នឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលឈ្មោះក្នុ​ងប​ញ្ជីខ្មៅ – CEN