សន្តិភាព​ធ្វើឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ សិស្ស​និស្សិត​មានឱកាស​គ្រប់គ្រាន់ ក្នុង​ការសិក្សា និង​ផ្លាស់ប្តូរ​ជីវភាព​ – CEN