អ្នកភូមិកោតសរសើរ រដ្ឋអំណាចពុំអើពើសុំខ្មាស! បុរសពិការសម្រេចទាញពូថៅ វាទទួលធ្វើផ្លូវដើរមួយដ៏ល្អស្អាត បន្ទាប់ចំណាយពេលអស់៣ឆ្នាំ – CEN