ក្រុមគ្រូ​ពេទ្យ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ចុះធ្វើកា​រពិ​និត្យ​ព្យាបា​ល​ជំ​ងឺ​ដោយឥតគិ​តថ្លៃ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុក​ស្វា​យទា​ប – CEN