រដ្ឋមន្រ្តីអប់រំ៖ ឆ្នាំនេះមានការរឹតបណ្តឹងកា​ន់​តែខ្លាំ​ង មិនឱ្យមានការថ្លោះ​ធ្លោ​យលើ​ប​ញ្ហាប​ច្ចេក​ទេស ក្នុងការចេញកំណែ​ទៀត​ឡើយ – CEN