ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភា​ព​អឺរ៉ុប ៖ EU ប្រកាសជួយ​ដល់​ក​ម្ពុជា នូវទឹកប្រាក់ជា​ង​១០០​លា​នដុ​ល្លារ – CEN