អភិបាលខេត្តតាកែវណែនាំអោយអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រឡងបា​ក់ឌុ​បត្រូវមានទំនួ​ល​ខុស​ត្រូវខ្ពស់លើការងា​រ​ជំនា​ញរប​ស់ខ្លួន – CEN