ការ​តៀម​រួចជាស្រេច នៅតាម​មណ្ឌល សម្រាប់​ការប្រឡង​ថ្ងៃទី​២ – CEN