រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បន្ត​ពិភាក្សា​ដោះស្រាយ​ជូន​អាជីវករ​លក់ដូ​នៅ​ផ្សារ​សិន​ជូ​រី​ផ្លា​ហ្សា​ – CEN