កម្ពុជា​នឹង​រៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​ទេសចរណ៍ ម្ហូបអាហារ លើកដំបូង នា​ថ្ងៃ​២១ ខែសីហា – CEN