គ្រឹះស្ថាន​បោះពុ​ម្ពសៀ​វ​ភៅសិក្សា​ជ​ប៉ុន TAISHUKAN ស្នើសុំអត្ថបទ​ស្រាវ​ជ្រា​វអំពី​បណ្តា​ញ​ផ្លូវ​គម​នាគ​មន៍​បុរា​ណ ទៅ​ប្រែនិ​ងបោះ​ពុ​ម្ពស​ម្រាប់​បង្រៀ​នសិ​ស្ស​ – CEN