អនុប្រ​ធានា​ធិប​តីអា​មេរិច​ថ្លែងថា កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជក​ម្ម​ជាមួ​យចិ​ន ពិបាក​ស​ម្រេចណា​ស់ បើច្បាប់របស់ហុង​កុ​ងត្រូ​វបា​នរំ​លោភ – CEN