រថយន្តដឹកដីនិងគ្រឿងចក្រចំ​នួន​៥គ្រឿង ត្រូវបា​នយ​កម​ករក្សាទុក នៅសា​លាក្រុង​ ក្រោយរ​កឃើ​ញថា លួចកា​យដី​បាត​បឹ​ងអូ​រតុំគ្មា​នច្បា​ប់អ​នុញ្ញា​ត – CEN