បញ្ចប់​ការប្រឡង​បាក់​ឌុប ដំណើរការ​បានល្អ និង​ដោយ​រលូន ហើយ​មិនមាន​បាតុភាព​មិន​ប្រក្រតី​ធំដុំ​កើតឡើង​គួរឱ្យកត់សម្គាល់​ឡើយ​ ហើយលទ្ធផលនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី១០កញ្ញា – CEN