បណ្ដុះបណ្ដាល​មន្ត្រី​ពី​របៀប​កត់ត្រា​ការងារ​អត្រានុកូលដ្ឋាន និង​របៀប​ប្រើប្រាស់​សៀវភៅ​ស្រង់​ស្ថិតិ​និង​លិខិត​បទ​គតិយុត្ត​ដ្ឋា​ន​ថ្មីៗ​ – CEN