វិធានការណ៍​អនុវត្ត​ច្បាប់ ជា​កិច្ចការ​ដ៏​សំខាន់ និង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​បំផុត​ក្នុងការ​ទប់ស្កាត់ លុបបំបាត់​បញ្ហា​គ្រឿងញៀន​ – CEN