កម្ពុជា​ចង់បាន​ការវិនិយោគ​ពី​ជប៉ុន លើ​ការផលិត​គ្រឿង​បង្គុំ​ទោចក្រយាន ដើម្បី​ពង្រឹង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​កម្មន្តសាល​ – CEN