យុទ្ធសា​ស្ត្រ​សមា​ហ​រណ​កម្ម​ពាណិ​ជ្ជកម្ម​ក​ម្ពុជាថ្មី ផ្តោតសំខាន់ទៅលើ​ប្រ​ធាន​បទ​សំខាន់ពីរ – CEN