កម្ពុជា-វៀតណាម ចាប់ផ្តើមបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះ លើកទី១៧ ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកទេស – CEN