រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម សង្ឃឹ​មថា​​ ​EU នឹងចូល​រួ​មអភិ​​វ​​​ឌ្ឍ​ក​​ម្ពុ​ជា​​ជាប​​​ន្តទៀត – CEN