ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារខេត្តកណ្តាល ចំនួន ២លើកហើយ នៅតែមិនកែខ្លួន – CEN