គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិការ​កណ្តាល​ – CEN