ម្ចាស់​អចលនទ្រព្យ​នឹងត្រូវ​រង​នូវ​ទោសទណ្ឌ ចំពោះ​ការខកខាន​មិន​បង់ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​ប្រចាំឆ្នាំ​ ២០១៩ – CEN