អតីតរដ្ឋម​ន្រ្តីហិ​រញ្ញ​វត្ថុឥណ្ឌា ត្រូវចា​ប់​ខ្លួន​ពីបទ​ពុ​ករលួយ និងលាងលុ​យ – CEN