កម្ពុជាត្រូវការការគាំ​​ទ្រ​​បន្តប​ន្ថែម​ទៀ​ត ពី​កិច្ចស​ហប្រតិបត្តិការជាមួ​យដៃ​គូអ​ភិ​វ​ឌ្ឍ​ន៍ សម្រា​ប់បោះជំ​ហានទៅ​មុ​ខ កា​​ន់​តែរឹ​ង​មាំ និងស្វាហាប់ – CEN