ចិន​ប្រាប់​ឲ្យ​អា​មេ​រិច​បញ្ឈប់​ការកំណត់​ពន្ធ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​លើ​ទំនិញ​របស់ខ្លួន និង​ប្តេជ្ញា​សងសឹក​ – CEN