ចាប់ផ្ដើម​លក់​លេខ​រថ​យន្ត​គ្រួសារ និង​រថយន្ត​ធុន​ស្រាល ហើយ​តម្លៃ​នៃ​លេខ​ចុះបញ្ជី​រថយន្ត​អាច​ប្រែប្រួល​ទៅតាម​ប្រភេទ​លេខ​ចុះបញ្ជី​នីមួយៗ​ – CEN