ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល ដាក់បទបញ្ជា​ថ្មី មិនឱ្យ​កម្លាំងប្រដាប់អាវុធ មាន​ងារ​ជា ឧកញ៉ា​ – CEN