ចាប់ក​ម្មក​រម្នាក់ ដែលចាប់រំលោភសេ​ព​សន្ថ​វៈ លើអនីតិជ​ន​អាយុ​១៤ឆ្នាំ សម្រេច២ដង​ – CEN