ក្រុមហ៊ុ​ន​អាកាស​ចរណ៍​អូស្រ្តា​លី នឹងសាកល្បងកា​រ​ហោះហើ​រវែង​បំផុ​តក្នុង​លោក ដោយធ្វើ​ដំ​ណើរ ១៩ម៉ោង​ជាប់​ – CEN