លទ្ធផលគំហើ​ញ​នៃកំណា​យស្រា​វជ្រា​វបុ​រា​ណវិទ្យា​នៅប្រា​សាទ​បន្ទា​យក្តី – CEN