អគ្គិភ័យកំពុ​ងឆេះ​សិប្បក​ម្ម​ធ្វើពូក ស្ថិតនៅភូមិចំរើនផ​ល​១ សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធកំ​ពុ​ងជួ​យ​អន្តរា​គមន៍ – CEN