គ្រោះអ​គ្គិភ័​យឆេះផ្ទមួយខ្នង ​នៅ​ចំ​ណុចភូមិល្វា បាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ – CEN