គណៈគ្រប់គ្រង​សាលា​ចែក​រង្វា​ន់លើក​ទឹកចិ​ត្តដល់​សិស្ស​រៀន​ពូកែប្រចាំឆ្នាំមាន​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​ពីលេ​ខ១ ដល់ លេខ​៣ មុនពេ​លវិ​ស្សមកាល​មក​ដល់ – CEN