នាយប៉ុ​ស្តិ៍រដ្ឋបា​លចុះ​អប់រំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយផលប៉ះពាល់ឥ​ទ្ធិព​លអា​ក្រក់ នៃគ្រឿង​ញៀន​ដល់សិ​ស្សានុ​សិស្ស ចំនួន​ជាង​១០០០នាក់ ក្នុងសង្កាត់ស្វា​យ​រៀង – CEN