ក្រុមអាជីករ​លក់ដូរ​តា​មដង​ផ្លូវ​ក្នុងផ្សារ​ស៊ិនជូរីផ្លាហ្សា ទទួល​យក​ការ​សង់ផ្សារថ្មី – CEN