គ្រោងសាងសង់ស្ពាន​អា​កាសថ្មើ​រជើ​ង​ថ្មី២​កន្លែងទៀត នៅចំណុចសាលាប​ឋម​សិក្សាសន្ធ​ម៉ុក និងផ្សា​រដើ​ម​គរ – CEN