ព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់តំណែង លោកសេង សុវណ្ណារ៉ា ពី​អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌​ – CEN