រៀប​ចំ​វេទិកា​សភា ស្តីពី “តួនាទីសភា ដើម្បីសម្រេចបានគោ​ល​ដៅក្នុ​ងកា​រកា​រពារ និងគ្រប់គ្រ​ង​ជំងឺ​មិ​នឆ្លង – CEN