ខឹងប្រ​ពន្ធ​មិន​សូ​វម​កដេ​កផ្ទះ​ និងឧស្សាហ៍ទៅលេ​ង​បៀរ ជនជាតិ វៀត​ណាមម្នាក់ បែក​​គំនិ​ត​ដុត​ផ្ទះខ្លួ​នឯង – CEN