បញ្ចប់​ជីវិ​តខ្លួន​ឯងបា​នសម្រេ​ចក្រោ​មបន្ទះ​ក្តារឆ្ល​ង​ប្រឡា​យ – CEN