ទម្លាប់​ទាំ​ងនេះ ក៏អាចជួយការពារកុំឲ្យមុ​ន​កើតលើ​ថ្ងាស​បាន​ដែរ – CEN